Lighting System C


เช่าระบบไฟแสง-สี ชุด C (งานแต่งฯ)

เหมาะสำหรับงานแต่งฯ ที่ต้องใช้ไฟแสงสี ประกอบไปด้วยไฟพาร์ Led 54 x 3w Full Color 3 in 1, ไฟพาร์เคลียร์แสง Led 54 x 3 w Warm Daylight, ไฟมูพวิ่ง, ทรัสสำหรับตั้งไฟพาร์ Led, บอร์ดคอนโทรลไฟสำหรับงานแต่งฯ เซ็ทโปรแกรมไฟให้เรียบร้อย เดินสายให้เรียบร้อยสวยงาม สนใจโทร 08-4513-6666

ราคา 15,000 บาท

Features

   Par Led 54 x 3w Full Color 3 in 1 จำนวน 6 หลอด
   Par Led 54 x 3w Warm Daylight จำนวน 6 หลอด
   Beam 230 7R Moving Head Light จำนวน 4 ตัว
   Global Truss กว้าง 29 ซม ยาว 4 M จำนวน 2 ต้น
   Global Truss กว้าง 29 ซม ยาว 1 M จำนวน 2 ต้น
   Global Truss กว้าง 29 ซม ยาว 1 M จำนวน 2 ต้น
   Global Truss ฐานทรัส 80 x 80 ซม จำนวน 2 ตัว
   
Global Truss ฐานทรัส 60 x 60 ซม จำนวน 2 ตัว
   Tiger Touch 2 Lighting Consoles จำนวน 1 เครื่อง